1940-2021 Amerikansk aktivitet i Grønland


Grønlands gruppen

Af/Flemming Petersen.   Under opbygning  Rev. senest den 28. februar 2021

1939- Krigen i Europa starter

1939. 3. september efter tysk angreb på Polen og de Baltiske lande erklærer England, Frankrig, Australien og New Zealand  krig mod Tyskland, i et forsøg på at stoppe den tyske og russiske ekspansion i Europa.

1939. 10. september erklærer Canada krig mod Tyskland

Luftpostbrev fra USA til Godthaab i Grønland, annulleret i USA den 19. februar.

1939-40 Handelsruterne på Atlanterhavet lukkes nu gradvist ned, og berører også det neutrale landes transport af post, der underlægges censur .
Al forsyning og post til Grønland foregår som monopolhandel via. København. Bragt til Grønland med Hans Egede med afrejse fra København den 2. april.

1940-1941. Grønland som selvstændigt neutralt land.

1. Periode: 9. april 1940 til 9. april 1941. 

1940. 9. April. Tyskland besætter Danmark, og Grønlands Styrelse i København mister forbindelsen til Grønland, herunder sit handelsmonopol og kommunikations og forsyningslinjerne.

I lov om Grønlands Styrelse fra 1925, henhører Grønland under indenrigsministeriet, med undtagelse af Kirke- og skolevæsen der henhører under kirkeministeriet. Hvert område styres af en direktør med bopæl i København.
§ 10 i loven nævner: Landsfogeden er den danske regerings repræsentant i Grønland at betragte som landets øvrighed i almindelighed og kan i overordentlige tilfælde træffe sådanne foranstaltninger som befolkningens tarv måtte kræve.
Landsfogederne Eske Brun og Aksel Svane påtager sig nu deres ansvar, og opretter et administrationskontor i Godthaab, og efterfølgende en  en særlig “Grønlandskommission” i USA i samarbejde med Danmarks ambassadør Henrik Kaufmann i New – York .

1940. De sidste forsyninger fra København ankommer til Grønland.
Gertrud Rask afrejste den 20. marts og ankom til Julianehaab den 9. april.
Hans Egede afrejste fra København 2. april og ankom Frederikshaab den 22. april.
Disko skulle afrejse den 9. april, men blev tilbageholdt, og post og pakker blev                       returneret til afsendere, uden påtegninger.
Julius Thomsen (tilhørende Kryolitselskabet) afrejste fra København den 30. marts, men blev opbragt af Englænderne og ført til Kirkwall hvor skibet ankom 7. april.

Et neutralt Grønland, uden et forsvar, lå nu åben for en besættelsesmagt, der manglede kryolit til aluminiums fremstilling til fly, vejrstationer der kunne forudsige det europæiske vejr og fødevarer – især fisk.

England, Canada, USA og Tyskland var alle interesserede i at kunne udnytte disse muligheder. England og Canada afbrød al forbindelse til Danmark den 9. april , og  besatte Færøerne og Island, men blev stoppet af USA i Ivigtut.

Ivigtut Kryolitbrud var meget vigtig for Canada/England og USA.

1940. 4. juni. Forsøg på Engelsk/Canadisk besættelse af Grønland. Julius Thomsen ankommer til Ivigtut, efter 6-7 ugers ophold i Kirkwall, medbrin gende en canadisk konsul (Kenneth Kirkwood) samt prisemandskab (soldater).
Englænderne havde

Tyskland bringer England i en  forsyningsmæssigt mangelsituation.

omregistreret skibet til hjemsted i London, og sejlet under engelsk flag og kommando til Grønland. Fra Kamiktalik blev der givet tilladelse til at føre dansk flag på hækken. Skibet fik ikke tilladelse til at lægge til kaj i Ivigtut.

9. maj 1940. Engelske tropper besætter Island, og får nu en fremskudt base med mulighed for at sikre forsyninger fra både USA og Canada, samt en base  i krigen mod de tyske ubåde.

1940. Det Canadiske skib R. M. S. “Nascopie” ankom til Ivigtut med vicekonsul Erling Porsild og mandskab til at supplere englændernes prisemandskab, med henblik på besættelse af Grønland. Desuden medbragte skibet en del forsyninger der efterfølgende blev tilbudt landsfogederne.
Efter aftale sejlede skibet herefter op til Godthaab og udlossede de medbragte varer.

Brev til Canada fra Ivigtut 25.6. 1940. Efter retursejlads fra Godthåb.

Afsender fra skibet Nascopie, Canadisk C 50 censurlabel

 

 

 

 

 

 

1941. 11. marts. USA, der ikke ønskede at deltage i krigen, indgik en ubegrænset låne/leje aftale mellem England, hvor USA tilbød at forsyne Englænderne med krigsmateriel. Denne aftale fik stor betydning for Grønland, idet de fleste krigsfly havde behov for mellemlanding for at komme til England. Transportkonvojerne skulle ligeledes sikres mod angreb fra tyske ubåde, så der var behov for flere flybaser.

U.S.A`s civile samarbejde med Grønland:

12. april 1940. Efter Henrik Kaufmanns henvendelse til State Department den 9. april, udtalte den amerikanske udenrigsminister Cordell Hull, at Grønland var et amerikansk interesseområde. På en pressekonference samme dag uddybede præsident Franklin D. Roosevelt forholdet til Grønland, og efterlod ingen tvivl om, at USA ville forhindre en engelsk/canadisk besættelse af Grønland.

25. april 1940. Henrik Kaufmann udnævnte en særlig “Grønlandskommission” i USA, der skulle sikre vareforsyningerne til og fra Grønland. Ligeledes ville USA stille civile skibe fra “US” Coast Guard til Grønlands disposition til rekognoscering og patrulje opgaver.

Brev modtaget af “Kongelig Danske Gesandtskab Washington D.C. dat. 24. juni, og videresendt af H. C. Sonne med 1. postskib til Grønland, hvor brevet ankom i Thule 5. september.

 9. maj 1940. Præsident Roosevelt udtaler efter englændernes besættelse af Island, at hvis det samme sker i Grønland, vil han blive vred.

10. maj 1940. Coast Guard Cutter “USCGC Comanche” afgår til Grønland medbringende den nyudnævnte konsul “James K. Penfield”, hans vice konsul “L. West og en repræsentant for Røde Kors. Penfield skulle i Ivigtut lave en plan for Ivigtuts forsvar og herefter oprette et konsulat i Godthaab.
Skibet havde en besætning på 60 mand, udstyret med 2 stk. 76 mm kanoner, sejlhastighed 13,5 knob og beregnet som “isbryder” på istykkelser op til 60 cm.

13. maj 1940 ankom “USCGC Comanche” til Godthaab.

22. maj 1940 blev “USCGC Comanche” haste dirigeret til Ivigtut.

Eksempler på breve fra denne tidsperiode:
1.  Breve sendt til Grønland med forårsskibene.
2.  Breve og adressekort for pakker der måtte returneres til afsender.
3.  Breve sendt fra Danmark til Grønland via Italien
4.  Breve sendt via Lisabon.
5. Breve fra Grønland via USA til Danmark fra 1939.
6. Breve fra Grønland via USA til Danmark fra 1940
7. Breve fra Grønland via Canada opfrankerede.
8. Breve fra Grønland via. Canada med Grønlandske frimærker.
9. Ambassade breve.
10. Brevet til og fra amerikanske kystbevogtningsskibe mv.
11.  Breve til og Fra USA.
12. Breve fra Grønland til Udlandet,
13. Interne grønlandske breve.
14. Brev fra tilfangetagne tyskvenlige personer opbragt af skibet Fridtjof Nansen på                    Grønlands Østkyst.
15. Postkort.

1941. 9. april. Grønland/USA  indgår en  forsvarsaftale.

2. Periode: 9. april til 7. december 1941.

Som to neutrale lande indleder  USA en opbygning af vejrstationer, militærbaser og flyvepladser i Grønland.

22. juni. Tyskland, Italien og Rumænien erklærer krig mod Sovjetunionen.

25. Juni. Finland ladt i stikken?

USA etablerer egen postbefordring ved brug af amerikanske frimærker, og tildeler enhederne dæknavne i form af APO numre mv.

Pearl Harbor

1941. 7. december angriber Japan, uden varsel, USA,s  flåde der var lagt i sikkerhed i Pearl Harbour, langt fra slagmarkerne.
Ved at “udslette” den store amerikanske flåde, burde vejen banet for en hurtig afslutning på krigen med Tyskland og Japan som sejerherrer.

Forsvarsministeren i Japan mente ikke man burde tirre en sovende bjørn.

3. periode. USA  og Grønland i krig.

1941. 8. december går USA ind i krigen mod Japan.

11. december erklærer Tyskland krig mod USA.

Al post fra Grønland til Danmark ophører, men Tyskland tillader stadig post til Grønland.
Det er nu kun muligt at sende Røde Kors breve.


Amerikanske militærbaser i Grønland

Narssarsuaq Air Force Base. “BW-1”

1941. Narsarsuaq Air Base. benævnt (NAB eller BW 1)  etableres og tages i brug sidst på året. Arbejdet med anlæggelsen af basen udføres af American Base Forces A.P.O. nr. 809.

1941. 19. juni brev sendt fra A.P.O. APO 809, med U.S. censor 901 signeret med navn og grad.

1941. 4. august. Brev sendt fra A.P.O. 809, med U.S censor 901 signeret. Annulleringsstempel i ændret udgave.

1941. dec. A.P.O. 809 med tegnet julekort. Annulleret med stempel “U.S. Navy”, med linjestempel “Passed By Censor”.

A.P.O. 809 Julehilsen med en beskrivelse af forholdene som udstationeret i en snehytte og langt fra alt.

1942. Simiutaq “BW-3”.

Som hjælpebase til Narsarsuaq Air Base etableres en base, der begyndte som et radiofyr, men udviklede sig til en radio og vejrstation med 45 ansatte.

1942. 16. marts. Brev sendt fra A.P.O. 809-a, med U.S. censor 909. Påstemplet “First Cover”. Stempel benyttet indtil 27.4.1942?

Simiutaq´s rolle var at lede flykonvojerne sikkert gennem Skovfjorden, til landingsbanen når sigtbarheden over Narsarsuaq Air Base forhindrede direkte landing. Basen blev placeret på en Ø, der lå 44.9 miles ret linje fra Narsarsuaq gennem Skovfjorden i vestlig retning mod havet. Arbejdet med anlæggelsen af basen blev udført af American Base Forces. A.P.O. nr. 809-a.

1942. 12. december. Portofrit brev annulleret med U.S. Army stempel (uden APO nr.), med U.S. censor 900 og signeret.

1941-47.  U.S. Army benytter  Narsarsuaq Basen indtil 1947 under navnet A.P.O. 858.
Brev hvor der er  benyttet APO 858 nr. i afsender adressen, men dette er udeladt i poststemplet i perioden fra 1. juli 1942 til 10. marts 1943. Feltpostbrevet er fra en soldat og sendt portofrit.

1951. 29. april. Narssarssuak Air Base (NAB) overgår til at være et “fælles” forsvarsområde. Der flages nu med både dansk og amerikansk national flag.

1952. 1. august.  Tidligere kriminalassistent nu kaptajn Karl Kirkegaard bliver den første dansk/amerikansk forbindelsesofficer på denne ene base ud af tre benævnt “NAB”, “SAB” og “TAB”.

1952. Narsaq Point  blev oprettet som en vejrobservations station. Placeret på næs ved Skovfjorden syd for Narsaq, på den rette linje mellem Narsarsuaq og Simiutaq.

1958. 6. november forlod den sidste amerikaner basen


Sondrestromfjord Air Force Base. “BW-8”.

1942. 12. november. Brev med indhold fra U.S. Army APO (uden nr.) fra Basens leder Oberst Bernt Balchen til dennes hustru.

1941. 7. oktober. Bluie West Eight (BW-8) blev grundlagt af den kendte flyver nu amerikansk oberst Bernt Balchen. Brevet er frankeret med 6 c som luftpostbrev.

1945. Navneskifte til Sondrestromfjord Army Air base. Brev set benyttet 20. marts 1945

1947. 25. oktober. Navneskifte til Sondre Stromfjord Air Base.

1950. 10. oktober. USA overdrog Sondre Stromfjord Air Base til Danmark, hvor 28 mand skulle holde pladsen åben som nødlandingsplads.

1951. 29. april. Med baggrund i den kolde krig overtog USA igen flyvepladsen under navnet “Sondrestrom Air Base”.

1952. 10. januar. Navneskifte til Sondrestrom Air Base.


Ikateq Air Force Base. “BE-2”

1942. I februar åbnede Ikateq flyvebasen A.P.O. 679, der er placeret på Grønlands østkyst, ved Kulusuk nær Angmassalik.

Hilsen på valentine dagen 1944 fra Grønlands østkyst.

APO 679. 1944 V-mail fra Ikateq Air Base

 

 

 

 

 

 

 


Grondal Air Force Base (BW7)

1943. 1. april blev flådestationen indviet og U.S. Navy ( APO 615) hejste kommandoflaget på stedet, og var underlagt flådeledelsen i Narsarsuaq.
Basen blev bemandet med 38 officerer og 168 underofficerer og menige. Der var bygget Radio og Signalstation og en flyrampe til vandflyvemaskiner. Desuden et stort tankanlæg og køle/fryse huse.
Basens opgave var at sikre konvoj sejladsen med vareforsyninger og rejsende fra Amerika, og opbevare og fordele til mindre kystskibe mv.

Grondal Air Force Base BW 7 åbnede 19. juli 1942.

APO 615

Tidligtbrev til camp Bluie West no. 7. til U.S. Army Transport Fairfax. APO 615 åbnede først 19. juli 1942. brevet sendt som luftpost via. APO 659.

Transitstempel fra APO 859 Sondre Stromfjord.


1947. 18. september. U.S. Air Force,s oprettes som selvstændigt værn.

1948. 5. maj. blev Flyvetroppernes “Grønlandsgruppe” oprettet.

1948. 2. juli. Det Danske B 17 fly blev udstationeret på sin første opgave for Geodætisk Instituts fotoekspeditition.

1949. 4 oktober . Danmark bliver medlem af  “NATO

1951. Oprettelse af Northeast Air Comand, med formål at forsvare luftrummet, og sikre støttepunkterne for de operative styrker “Strategic Air Command (SAC)” og ” Military Air Transport Command” (MATS) “.on


Thule Air Base. (BW-6)


Forkortelser.

ABM: Anti Ballistisk Missile
BMEWS: Ballistic Missile Early Warning.
DEW-line: Distant Early Warning – line. DYE 1-4 stationerne i Grønland
FN: Forenede Nationer oprettet i 1945.
ICBM: Inter-Continental Balistic Misile.

 

 

Vi arbejder videre på sagen…