Bestyrelse

Generalforsamling 2022

 Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)

 Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 28. marts 2022,
kl. 19:30 i VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. (og referent) valg af stemmetællere.
 2. a) Formandens beretning.
  b) Dagklubben. Steinar Hansen.
  c) Tysklandgruppen. Willy Schwaner.
  d) Englandsgruppen. Thomas Gerstrup.
  e) Øvrige grupper.
  f) Byttedage mv. Martin Christiansen. 
 3.  Aflæggelse af regnskab for 2021.  urev. årsregnskab
 4.  Indkomne forslag:
  1: Forslag fra bestyrelsen – Drøftelse af lokalesituationen.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  Johnny Speich for 2 år. Er villig til genvalg.
  Lars Fog Stokbæk for 2 år. Er villig til genvalg.
  Poul Høj for 2 år. Er villig til genvalg.
 7. Valg af 1 bestyrelses suppleant.
  Forslag, Hans Henrik Hovmann.
 8. Valg af revisor:
  Kaj Kvisgaard for 2 år. Er villig til genvalg.
 9.  Valg af 1 revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår Karl Rostvold.
 10. Eventuelt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Frederiksberg Frimærke Forening

Mandag den 28. marts 2022 klokken 19,30 blev der afholdt generalforsamling i Frederiksberg Frimærke Forening i lokalerne hos VOC, Gl. Jernbanegade 25, 3. sal, 2500 Valby.

Formanden bød velkommen og mindedes de medlemmer, som var afgået ved døden siden generalforsamlingen i oktober 2021.

 1. Valg af dirigent (og referent).

Bestyrelsen foreslog Finn Bjerregaard valgt til dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Til referent blev Willy Schwaner valgt.

Dirigenten konstaterede, sammen med de fremmødte, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt iht. vedtægterne.

 1. Valg af stemmetællere.

Til stemmetæller blev valgt Jørgen Hansen. Der var mødt 17 medlemmer til generalforsamlingen.

 1. Formandens beretning.

Aktiviteten i 2021 havde været præget af corona pandemien med mange aflysninger af møder især i foråret samt i slutningen af året.

Vi nåede at afvikle messen i Valby hallerne. Vi havde nøje fulgt myndighedernes vejledninger, og der var ingen rapportere om efterfølgende corona tilfælde hos besøgende, medarbejdere eller handlere. Det var specialgrupperne der varetog temaerne. Der var stor interesse blandt de besøgende for de udstillede emner. Flemming Petersen takkede de medlemmer der havde hjulpet på messen. Og klubben skylder middag til hjælperne.

På messen fik vi tilgang af 18 nye medlemmer.

Flemming Petersen kom herefter ind på auktionen. Den har ikke fungeret. Der skal ske noget og Poul Høj vil fremover være ansvarlig. Flemming Petersen opfordrede medlemmerne til at efterlyse objekter til auktionerne.

Der havde været forhandlinger med VOC om huslejeniveauet. VOC havde udspillet med en 10 dobling af lejen. Det var endt med et betydeligt lavere beløb og nu betaler vi husleje på timebasis for de lokaler vi anvender. Som en del af aftalen har vi lejet et fast klublokale mod en månedlig husleje. Vi har lokalet hver eneste dag og det tænkes anvendt af specialgrupperne samt som arbejdslokale for interesserede medlemmer. Lokalet vil blive indrettet med klubbens it-udstyr og filatelistiske hjælpemidler.

Bestyrelsen har som målsætning af afholde 3-4 bestyrelsesmøder. Akutte emner varetages af forretningsudvalget, som omfatter formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Frimærkesamleren er fra 1. januar 2021 kun udkommet elektronik. Bladet er gratis hvilket har påvirket antal bladmedlemmer, som naturligt er faldet i 2021. Annoncørerne har støttet op omkring den elektroniske udgave. Der har været mange besøgende fra ind- og udland. For 2021 udkommer bladet tillige som bog, som klubbens medlemmer modtager gratis. Bladet vil også udkomme som bog for 2022.

Herefter havde medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Preben Jørgensen ville gerne vide om tidsplanen for medarbejder middagen. Flemming Petersen kunne oplyse, at det ligger i udvalg hos Steiner Hansen og Ole Johansen. Charlotte Hohenhaus ville gerne vide, om vores lejeaftale omfattede biblioteket. Flemming Petersen oplyste, at vi stadig har lokalet. Aktuel litteratur vil blive placeret i vores klublokale. Ajourføringen af biblioteket har desværre ligget stille i de sidste år. Preben Jørgensen spurgte til huslejestigningen. Flemming Petersen kunne bekræfte, at vi kun betaler for de timer og lokaler vi benytter samt fast beløb for klublokalet.

Følgende specialgrupper var repræsenteret: Tyskland hvor Willy Schwaner kunne oplyse, at 2021 havde været påvirket af nedlukningen, men at der i 2022 igen var god deltagelse på møderne. Lars Fog Stokbæk oplyste, at stålstikgruppen havde været stille i 2021. Johnny Speich oplyste, at Frankrigs gruppen primært havde været aktive på facebooke. Johnny Speich ville gerne have grupperne på forsiden af vores hjemmeside. Flemming Petersen oplyste, at der blev arbejdet på dette, men der er tekniske hensyn som forsinker det. Flemming Petersen kunne oplyse, at der ikke havde været meget fysisk aktivitet i Nordatlanten gruppen. Der var lagt meget ind på hjemmesiden. Der arbejdes på at lægge et stempelkatalog på hjemmesiden. Stempelkataloget forventes færdig til efteråret.

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab for 2021.

Flemming Petersen præsenterede regnskabet.

Indtægterne udgjorde 141 tkr. og udgifterne 114 tkr. Resultatet for foreningsaktiviteten er et overskud på 27 tkr. Hertil kommer aktieudbytte på 35 tkr. samt positiv kursregulering ultimo året på 176 tkr. Aktiverne udgør 1.661 tkr. og egenkapitalen 1.656 tkr.

Finn Johansen efterlyste specifikation af aktiebeholdningen. Flemming Petersen oplyste de aktier som beholdningen omfattede på balancedagen. Samtidig oplyste han, at bestyrelsen følger markedsudviklingen og omlægger hvis det skønnes relevant.

Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde sat lokale situationen på dagsordenen. Punktet var drøftet under formandens beretning. Flemming Petersen kunne tilføje, at vi havde hørt andre klubber og Forbundet om et eventuelt samarbejde, dog uden held. Aftalen med VOC sikrer, at vi minimum har 1 år til at komme ud af lejemålet. Det nye klublokale og bibliotek har vi lejet for 2 år. Vi undersøger lige nu muligheden for at blive en folkeoplysende forening. Hvis godkend så har vi mulighed for gratis lokaler/tilskud til lokaler.

Flemming Petersen opfordrede medlemmer til at bruge vores nye klublokale.

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.

Bestyrelsen foreslår 2 kontingent satser. 400 kroner for alle der møder fysisk frem til diverse møder og arrangementer og 200 kroner for øvrige medlemmer. Frimærkesamleren for 2022 vil også udkomme i bogform i foråret 1923. Det er valgfrit om medlemmerne vil have bogen. Men medlemmerne skal selv positivt fravælge bogen. Bogen vil koste 140 kroner og tilkommer oven i de 2 kontingent satser.

Der er følgende kontingentsatser for 2023:

Kontingent for fysisk deltagelse og med Frimærkesamleren i bogform kr. 540.  (400+140)

Kontingent for fysisk deltagelse uden Frimærkesamleren i bogform kr. 400

Kontingent for øvrige medlemmer med Frimærkesamleren i bogform kr. 340.  (200+140)

Kontingent for øvrige medlemmer uden Frimærkesamleren i bogform kr. 200.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

 1. Valg til bestyrelsen

På valg var

Johnny Speich, Lars Fog Stokbæk og Poul Høj

Alle blev valgt enstemmig for 2 år.

 1. Valg til bestyrelsessuppleant.

På valg var

Hans Henrik Hovmann for 2 år.

Hans Henrik Hovmann blev valgt enstemmigt.

 1. Valg af revisor.

På valg var

Kaj Kvisgaard.

Kaj Kvisgaard blev valgt for 2 år.

 1. Valg af revisorsuppleant

På valg var

Karl Rostvold.

Karl Rostvold blev valgt enstemmigt.

 1. Eventuelt

Charlotte Hohenhaus efterlyste, at kursusaktiviteten blev genoptaget. Flemming Petersen oplyste, at klubben gerne ser denne aktivitet genoptaget.

Erik Hagen foreslog, at vi søgte fonde om tilskud til besøg på udstillinger. Flemming Petersen oplyste, at man normalt ikke kan få fonds midler til driften men kun til investeringer. Vi har ikke været gode til at ansøge fonde mv. om tilskud. Det skal vi blive bedre til.

Jørgen Hansen efterlyste rejser til udstillinger i ind og udland. Flemming Petersen oplyste, at det er Rejseklubben der står for denne aktivitet. Per Fæster og Poul Høj modtager gerne forslag til rejser. Finn Bjerregaard spurgte til avancen som FFF lægger på rejserne. Flemming Petersen oplyste, at der ikke var nogen avance til FFF. Vi fik ofte en rabat som følge af vores volumen. Denne rabat blev ikke videregivet til deltagerne, men reserveret til at dække eventuelt tab på rejsearrangement således at FFF ikke kom til at lide tab pga. Rejseklubbens aktiviteter.

Jørgen Hansen ville gerne hører om det var muligt at få de enkelte numre af Frimærkesamleren løbende som trykt blad. Flemming Petersen kunne oplyse, at det ville blive alt for dyrt i trykkeomkostninger og ikke var en mulighed.

Der var ikke yderligere og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden der takkede de fremmødte for opbakning og input. Bestyrelsen konstitueres på et snarligt møde og konstitueringen vil blive oplyst på hjemmesiden.

 

Generalforsamlingen blev hævet klokken 21,15.

 

Referent: Willy Schwaner

 

Dirigent: Finn Bjerregaard

 

 


 

Formand Flemming Petersen Poppel
Allé 35, Hareskovby 3500 Værløse
Tlf. 4444 3412 Email: fp@fpstamps.dk
Næstformand Poul Høj Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dkAuktionarius
Thomas Gerstrup Moltkesvej 43 2. th.
2000 Frederiksberg C tlf.
ThomasGerstrup@gmail.comRejseklubben
It udvalget


Johnny Speich Carl Plougs Vej 7, 2. tv.
1913 frederiksberg C Tlf. 33310848 eller
4025 4926 Email: johnnyspeich@outlook.com

Frankrig Gruppen


Lars Stokbæk Nordre Fasanvej 37 B 2.tv.
2000 Frederiksberg
LFSFSD@gmail.com

Stålstikgruppen
It udvalget


Willy Schwaner Akselhøj 72 2610 Rødovre
Schwaner.willy@gmail.com
Økonomi

Tysklandgruppen


Nils Francke Katrinedalsvej 28. st. 2720 Vanløse
E-mail: nf@nilsfrancke.dk

It udvalget


Hans Henrik Hovmand bestyrelses suppleant
E- mail: hanshh@post.tele.dk

It udvalget


Auktionarius: Poul Høj:Ved Lindelund
287 2605 Brøndby Tlf. 24971197
Email: piapoul@post.tele.dk


Dagklub:  Steinar Hansen og
tofteryd@hotmail.com  ,tlf: 30250142


Klubmester/rejseklubben

Thomas Gerstrup
ThomasGerstrup@gmail.com
Per Fæster Sørensen Farum Hovedgade
82 F 1. th. 3520 Farum Tlf. 20623165
Email: per.e.faester@gmail.com


Kubkonkurrencen 


 Frimærkesamleren Redaktion:
Anders L. Petersen og Thomas
Petersen Email:
Redaktion@frimaerkesamleren.dk