Før 1873

Postloven af 7. januar 1871. (gældende fra 1. april 1871)

Postloven der er underskrevet af Chr. 9. giver postvæsenet eneret til befordring af post fra et poststed til et andet og derefter aflevere posten til modtager. Postloven består af 12 sider og navnet ”Færøerne” nævnes ikke i loven.

I postlovens § 29 Regeringen er bemyndiget til at fastsætte de fornødne bestemmelser med hensyn til postforsendelser , der befordres mellem kongeriget og Island, Grønland, de dansk Vestindiske Øer eller udlandet.
Forsåvidt ingen sådan bestemmelse gives, anvendes de i nærværende lov indeholdte regler.  Postloven gælder således indtil videre, også Island.

Det danske postvæsen kommer til Island og Færøerne.

1869. Den danske stat stillede krydseren Diana til rådighed som postskib.

1869 udgaverne kamtakket udgave.

1869. 1. juli. OM nr. 11 nævner, at gældende nye portotakster mellem Danmark og Sverige resp. Norge, også skal gælde for Grønland, Island og Færøerne. Hermed er der for første gang indført portotvang for breve fra Færøerne sendt via København.   

 

Brug af danske frimærker indføres. på Island

1869. 25. august. Det danske postvæsen ansætter Sysselmand H.C. Müller i Thorshavn, og O. Finsen i Reykjavik, der begge udnævnes til Postexpediteurer. Senere ansættes Sysselmand, Cancelliraad Ole Worm Smidt i Seydisfjördur på Island. OM nr. 3, 1870.

                  

1869. 28. september udsendes en bekendtgørelse angående befordring af Penge og værdiforsendelser mellem Danmark, Island og Færøerne. Takster for anbefalede og pengebreve samt pakker på max 5 pund mv. nævnes. Postekspeditørerne kan nu begynde at informere om de nye muligheder, og have post og pakker klar når skibet ankom i marts md. Postekspeditionen i Thorshavn var en del af H.C. Müllers private hjem.

1869. 30. december. OM nr. 23. Med ikrafttræden 1. januar 1870 indføres en ny lokal takst på 2 skilling. Dette gælder for løse breve og aviser, der befordres med de af postvæsenet lønnede eller *kontrollerede landpostbude, uden at berøre mere end et posthus (postkontor, postekspedition eller brevsamlingssted).

1870. 21. februar orienteres postinspektører på samtlige danske postkontorer, postekspeditioner og postbureauer om postvæsenets nyetablerede postdampskibsforbindelse mellem Danmark-Færøerne -Island. I samme anledning oprettes postdampskibsekspeditionen, og regnskabsførende postekspeditioner på Færøerne (Thorshavn) og Island (Reykjavik og Seydisfjord). Den fulde orientering er nævnt i Officielle Meddelelser (OM nr. 4).

1870. Diana anløb Thorshavn første gang i marts måned, og udvekslede post frankeret med danske skillings frimærker, hvorefter rejsen gik videre til Island.
Den danske landsportotakst for et brev under 15 gram var 4 skilling, men Færø og Island taksten blev sat til det dobbelte –8 skilling, og dækkende kun søtransporten. Disse takster var kun gældende fra 1. marts 1870 til 1. april 1871.

(Kopi) Fra Island til Sverige 12 skilling taksten over 15 g. (Norge 16 sk.)

1871 Postloven (gældende fra 1. april 1871)

1871. 1. april. Island og Færøerne er i ht. postlovens §2 b) undtaget fra postlovens bestemmelser, der kræver at postvæsenet befordrer post mellem to poststeder og har omdeling af post begge steder.

 

1873. 1 Januar indfører Island egne frimærker i værdierne 2, 4, 8 og 16 skilling. Værdierne 4, 8 og 16 skilling kan dække de takster der er nævnt i reglementet af 26. sept. 1872. Taksterne gælder post imellem danske og islandske posthuse på ruten København-Reykjavik, Vestmanaøerne og Djupavog. Takster for breve der stykvis befordres igennem det danske postområde til andre lande er nævnt i et omfattende bilag1. OM nr. 37. 1872.

2 skilling kamtakket 14 x 13,5  vm. krone 2.

4 skilling kamtakket 14 x 13,5  vm. krone 2.

8 skilling

 

 

 

 

 

 

16 sk. kamtakket 14 x 13,5  vm. krone 2.

Frimærkerne er trykt i ark af 100 stk. af H.H. Thiele i København. Arket er trykt med en kliche blok med 25 stk. i 4 omgange. Varianter gentages 4 gange, og der kan findes parstykker fra to tryk.

Parstykker og blokke er derfor særdeles eftertragtede, hvilket også gælder pænt centrerede mærker.

Breve med disse frimærker findes i arkiver og i udstillernes guldmedaljesamlinger.

 

Island har indført islandske frimærker, men det er det danske postskib der bringer posten til og fra Island. Taksten var 8 Skilling for vægt op til 3 kvint015 gram. Bekendtgørelsen af 26. sept. 1872 nævner i § 6 at skibsbreve kan frankeres med Islandske eller Danske frimærker, eller sim her med en blanding hvor det danske frimærke er sat på først.

1873 Islands-Dansk frankering.