1624 – Posthistorie

Bornholms posthistorie.

Bornholm, også kendt som ”Østersøens Perle”, er et populært samleområde, også blandt nogle af de mange turister fra ind og udland der hvert år besøger øen. Bornholm og Ertholmene (Christiansø) ligger i dag isoleret som Danmarks østligste punkt, 37 km syd for Sverige, 88 km fra Tyskland og 135 km fra det øvrige Danmark med Møns Klint tættest på.
Et kort tilbageblik i historien viser, at Bornholm tidligere har haft en central placering i kongeriet, og kun pga. Bornholmernes oprør mod Svenskerne i 1658, stadig er en del af Danmark.

Et lille tilbageblik.

1397. Aftalen om etableringen af Kalmarunionen fandt sted i den danske havneby Kalmar.

1397-1523. Bornholm indgår som en del af Kalmarunionen bestående af Danmark, Norge, Sverige/Finland, Island, Grønland, Færøerne, Orkney- og Shetlandsøerne. Ledelsen foregår fra København med en fælles dansk konge.

1469. Den danske kong Chr. I. pantsætter Orkney- og Shetlandsøerne af økonomiske årsager, men der viste sig efterfølgende ikke muligt at indfri gælden og få øerne tilbage, og indgår nu som en del af Skotland.

1397. Den danske domkirke i Lund, en af Sveriges største turistseværdigheder, og med flere danske kongegrave.

1523. Sverige løsriver sig fra Kalmarunionen, og påbegynder en militær oprustning.

1523. Sverige løsriver sig fra unionen, og udvikler sig til en militær supermagt i Europa. Den sydlige del af Sverige ”Skåne, Halland, Blekinge og Gotland” var stadig under den danske krone.

1563-1570. ”Unionen” var i denne periode i krig mod Sverige, en 7 års krig uden en vinder.

1624. Chr. IV. indførte en postlov, med det formål at give bedre betingelser for handel og kommunikation. De mest benyttede transport og rejseruter blev hurtigt forbundet, og postforsendelser imellem de skandinaviske lande kunne benyttes til en reduceret portotakst.
Der skulle dog gå mere end 200 år før postvæsenet kom til Bornholm, en periode hvor den begrænsede mængde breve blev befordret efter private indbyrdes aftaler. Kongens tjeneste breve blev befordret i det omfang der var transport til rådighed, først ved indsamling og levering til en havn i en købstad, og herefter med et privat eller et orlogsskib til modtageradresserne. For ekspres breve var der en dispensation, så det var muligt at få breve og pakker afsted fra administrationen på Hammershus via. fiskelejerne Allinge/Sandvig, der ikke havde købstad status og tolder kontrol mv.

1643-45. Sverige angreb det militært langt svagere Danmark, og rigsadmiral Karl Gustav Wrangel bliver sejrherre i slaget ved Femern, hvor en stor del af den danske flåde gik tabt. Sverige ønskede at få kontrol over Østersøen og fri udsejling til Nordsøen. Ved fredsforhandlingerne 13. august fik Danmark hjælp fra andre stater, der reddede Danmark og begrænsede vore tab.  Danmark må afgive, Øerne Gotland, Øsel (nu Estland), og i Norge Härgedalen, Jämtland, samt Halland for en 30 årig periode.

1644. Søslaget ved Femern Bælt, hvor Danmark mistede størstedelen af flåden.

1644. Skibe fra Femernslaget den 13. oktober 1644.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bornholm besat og befriet

1645. Sverige angreb Malkværn skanse 9. juni 1845, og der blev rejst en mindesten for Albret Wolfsen .

1645. 9. juni. Bornholm blev angrebet af 500 kamptrænede Svenske soldater ved Malkværn Skanse syd for Årsdale. Skansen var bemandet med 29 mand. Svenskerne plyndrede herefter Nexø, hvorefter de indtog Hammershus. Bornholm blev herefter inddraget som en svensk landsdel.

1658-59. København under svensk belejring.

1657-60. Danmark erklærer krig mod Sverige, og taber.

1658. 26. februar. (5. august?) Ved fredsforhandlingerne i Roskilde, mistede Danmark sine områder øst for Øresund, Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslen og Bornholm. Sverige udnævner herefter en guvernør til at styre sine 4 nye kolonier.                    Postkort visende resultatet af Danmarks fejlagtige beslutning om at gå i krig.

1658. Brev stilet til: A Son Excellence Monsigneur le Comte Gustaff Otto Stenbock, Senator du Royaume, grand Mareschal de Swede et Gouvernør General de les Provinces Halland, Bleken Schone et Bornholm

1658. 29. april.  Printzenskiöld ankommer til Bornholm som økomandant med 120 soldater, og Danmark er i krig. I sin rapport ”Ransakning” omtales, at der i fiskerlejerne Allinge/Sandvig erholder en ”færge eller Postjagt med 2 Baadsmænd”. klar til at afsejle i kongens ærinde.
Betalingen for dette beredskab betales således af fiskelejerne, og ved brug dækker “Kongen” nogle transportudgifter.
Allinge og Sandvig bliver senere registreret som købssteder og må drive handel.

1658. Brev til den svenske generalguvernør over de nye svenske kolonier inkl. Bornholm.

1658. 8. december dræber ”Bornholms Befriere” økomandant oberst Printzenskiöld, og giver Bornholm tilbage til den danske konge.

1660. 27. maj. Efter et nyt svensk angreb på Danmark, indgås en fredsaftale i København. Frankrig, England og Holland dikterer nu en fredsaftale, som blev lig den der blev indgået i 1658 med mindre ændringer. Bornholm forbliver dansk, og der skal gives fri adgang til Østersøen. For at kunne beholde Bornholm, må Danmark afgive øen Hven, samt nogle jordbesiddelser i Sydsverige.

1680. Bornholms administration flyttede fra Hammershus til Rønne. Færgebåd (1 læster) med to mand disponibel til at afgå fra Rønne til København. Bornholm befinder sig stadigt i et militært urolig område, og Sverige pønser på at hejse det svenske flag på de ubeboede øer Ertholmene.

1684 Christiansø inddrages under den danske krone

1684. 2. juni afsejlede en større dansk flåde, heriblandt 3 fregatter og 288 mand, fra København til Christiansø med nordmanden Coucheron i spidsen. Opgaven var at der hurtig skulle bygges et dansk fæstningsanlæg på øerne.

Christiansø fik efterfølgende jævnligt besøg af orlogsskibe, der mindst en gang årligt medbragte nye nye forsyninger, mandskab og post.

1770. 31. oktober, I Københavns “Adresse kontoravis for Handel og søfarende kan læses. Indkommet skib fra E. Hansen Bornholm.

1787. Privatbefordret foldet brev med indhold og laksegl.

1787. Foldet brev med påstemplet skib samt porto beregning.

 

 

 

 

 

 

   1787. 3. december privatbefordret brev med indhold fra Rønne. Brevet er med
laksegl, et påstemplet skib med blå farve på forside af brevet, samt påført med rødkridt ”5 =”.

1799. Postforbindelse afbrudt fra december 1898 til maj 1899.

-1814. Beretning om postbefordring før krigen nedskrevet i 1814. Breve sendes med private skibe til ind og udland. Tjeneste Breve til Bornholm afleveres i Kbh. til Bornholms Lands Contoir i Rentekammeret. Enhver Bornholmsk skipper har pligt til at henvende sig og medtage de indleverede tjeneste- og private breve. Sejlads stopper sidst i december, og åbnes først igen ved ankomst af udefra kommende skibe. Hærens arkiv.

1807-14 krigen. Bornholm ledes af en guvernør.

Feldpost.

1807. 2-5 september. Englænderne bomber København og tager den danske flåde. Danmark havde valgt støtte Napoleon, der blev den tabende part i krigen, med England støttet af Sverige som vinder.

1807. 22. december blev Georg Albrecht Koefoed udnævnt til guvernør over Bornholm, med ansvaret for forsvar og forsyningsvirksomheden, herunder postbefordringen. G.A.K. blev betragtet som en af Danmarks dygtigste søofficerer, med rang af kommandør. Efter 14 dages hård sejlads, med et af ”kongens” skibe, ankom G.A.K. til Bornholm sidst i januar 1808.

1807-14. Postbefordringen foregik som sømilitær ”Feldpost”, imellem de Bornholmske byer og feltpostkontoret i København. Befordringen kunne ske igennem Sverige, eller ved direkte sejlads til og fra København. Østersøen var usikker, efter Danmark havde mistet alle sine større orlogsskibe. Danmark fremstillede hurtigt en række små kanonbåde der opererede fra Bornholm/Christiansø på kapringstogter mod fjendens skibe.

1808. 14. marts erklærede Danmark og Norge krig mod Sverige, hvilket betød at engelske og svenske skibe patruljerede langs kysterne for at forhindre fjendtlige landgangsstyrker i at komme i land. Der blev indgået en våbenhvile mellem Sverige og Norge den 7. december 1808.

1808. 24. oktober bliver Christiansø angrebet og bombarderet af engelske skibe. Dette var et svar på den omfattende kapring af engelske skibe, der bl.a. skete med udgangspunkt fra Christiansø.

I denne periode var der ca. 600 bemandede skanser på Bornholm.

1809. Ved et oprør på Christiansø bliver kommandanten dræbt.

1809. Feldpostbrev fra Christiansø til Kiøbenhavn med fodpoststempel, i forbindelse med udbringning.

1809. 7. marts Feldpostbrev fra Christiansø til Kiøbenhavn. Mest sandsynligt befordret over  Sverige til København, alternativt over den farlige søvej, hvor vores fjende Englænderne patruljerede, og hvor det blev anbefalet at sende to enslydende breve med to forskellige skibe.

1809. 14. marts Danmark går i krig mod Sverige, der indgås en  fredsaftale 10. december 1809.

 

 

1810- Fra sommeren oprettede guvernøren nu en fast feltpostrute mellem København-Sandvig via Skåne, med afgang hver 14. dag . Sejlruten var fra Sandvig til Cimbrishavn, og der blev medtaget militære brevpakker til Feltpostkontoret i København. Alle indleverede private breve blev medtaget uden betaling.

1810. Feldpostbrev med guvernørens segl, fremsendt på ruten Allinge-Cimbritshamn-Kiøbenhavn.

1812. 30. juli. Kgl. resolution om forsøgsvis i et år at oprette en  postforbindelse til Bornholm. Brevtakst 8 sk. for brevpost direkte mellem Rønne og København, eller 60 sk. via den mere sikre vej over Skåne via. Simrishamn.

1813. 1. januar. blev der ansat en postekspeditør i Rønne.

1813. I januar erkender kongen at Danmark er gået statsbankerot.

1813. Plakat omkring bekendtgørelse om indretning af offentlig postbefordring på landet.      1810. 14. august feldpostbrev  fra  admiralscollegiet i Kiøbenhavn, til Commandant Captain Kohl på    Christiansø med laksegl. Brev befordret på landruten over Skåne.

1813. Sverige har fået et løfte om at overtage Norge, som erstatning for Finland, for sin indsats i krigen, og der lægges sidst på året pres på Danmark for at få krigen afsluttet.

1813. I juni. blev forbindelsen over Skåne afbrudt pga. fjendtligheder. Cirkulære nr. 8 feb. 1814.

1813. 25. september. Cirkulære til det kgl. postkontor i ….Banksedler. Til Bornholm sendte breve, skal i ht. cirkulæreordren af 24. november 1812, betales af afsenderne direkte til bestemmelsesstedet. Breve til Bornholm kan nu fortiden kun sendes som søpost, hvorved der er mindre sikkerhed, end da de kunne sendes over Skåne.

1814. 14. januar. Ved freden i Kiel bliver resultatet at Danmark skal afgive Norge til Sverige, og fik som kompensation Pommern og Rügen i Tyskland.

Hverken Danmark eller Norge var indstillet på at accepterer denne fredsaftale, og yderligere krav mod Danmark truede landets fortsatte eksistens. I et forsøg på at påvirke udfaldet under den efterfølgende Wienerkongres hvor alle sejerherrerne mødtes, og i 9 måneder forsøgte at tegne det nye Europa, valgte Danmarks Kong Frederik VI at deltage uden invitation. For Danmarks vedkommende blev fredsaftalen fra Kiel ratificeret, dog måtte Danmark afstå Pommern og Rügen, men fik i stedet Lauenborg.

1814. 26. juli til 9. august var Sverige og Norge i krig med hinanden. Fredsaftalen blev indgået den 14. august, med svensk accept af  Norges nye vedtagne grundlov.

1814. I august blev guvernørposten på Bornholm nedlagt.

1815. Den svenske og engelske besættelse af danske område ophører i april måned.

1814-15. Civil postbefordring genetableres.

1815. 30. juni. kgl. resolution om private skipperes pligt til at medtage breve, der afhentes og afleveres på Børsens Havnekontor. Breve kan herefter udbringes privat, eller med ansatte bude mod betaling af bærepenge.

1815. 30. september. Placat angående Besørgelsen af de mellem Kjøbenhavn og Bornholm forsendende breve.

Fortsættes.

Har du nogle kommentarer, rettelser, nye oplysninger mv. hører vi gerne nærmere.